Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Mając na uwadze obowiązujące przepisy i akty prawne, oferujemy Państwu pomoc związaną z dostosowaniem budynków, obiektów lub terenów do wymogów ochrony przeciwpożarowej z wykonaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która jest wymagana dla niemalże każdego obiektu użyteczności publicznej, produkcyjno-magazynoweg.

 


Podstawa prawna: Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

 


Obowiązek sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.


W praktyce opracowanie instrukcji wiąże się z koniecznością posiadania fachowej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W przyszłości może to wpływać na bezpieczeństwo użytkowników obiektów związane ze skutecznością prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych i możliwości ewakuacji.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana nie rzadziej, niż co 2 lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu, procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

 

W jakich obiektach wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów o kubaturze brutto przekraczającej 1000 m3 lub powierzchni strefy pożarowej obiektu innego niż budynek większej niż 1000 m2 przeznaczonych do wykonywania funkcji: użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, domy weselne, szkoły, przedszkola, szpitale, supermarkety itp.; zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki); w których występuje strefa zagrożenia wybuchem; produkcyjnych;magazynowych; inwentarskich (dla kubatury brutto przekraczającej 1500 m3).Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera:


1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;


2) sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;


3) przepisy przeciwpożarowe na wypadek pożaru i innego zagrożenia;


4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;


5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;


6) sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
Wykonujemy również plany ewakuacyjne. Plany przedstawiają kierunki ewakuacji do najbliższych drzwi ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, zasady postępowania na wypadek pożaru, wykaz telefonów alarmowych oraz aktualne miejsce pobytu.

 

 

 

Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!